Yurtdışı Tescil İşlemleri

Yurtdışı tasarım tescil işlemlerini ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 

Araştırma ve Değerlendirme
Başvuru
Takip
İtiraz
Yenileme
Diğer İşlemler
Tescil Süreçleri
Tescil Maliyetleri
Gerekli Evraklar

 

 

Araştırma ve Değerlendirme


Yurtdışı tasarım tescil işlemleri maliyetler ve süreçler açısından yurtiçi işlemlere göre daha maliyetli ve uzun süreli işlemlerdir. Bu sürecin başlangıç aşamasından itibaren doğru ve sağlıklı yürütülmesi gerekmektedir. Asist Patent konusunda uzman çalışanları ve iş ortakları ile tescil istenen her ülkede işlemlerinizi etkileşimli şekilde yürütmektedir.

 

İlk safha olan araştırma ve değerlendirme aşaması, tasarımların tescil edilmeden önce detaylı araştırılması ve değerlendirilmesini içerir. Her türlü olumsuzlukların değerlendirildiği bu aşamada tasarımların tescil istenen ülkelerdeki pazara uygun yapıda olup olmadığı, ilgili ülkelerdeki hukuki uygulamalar yönünden sorun olup olmayacağı, daha önce tescil edilmiş veya başvurulmuş birebir ve benzer tasarım olup olmadığı detaylı şekilde araştırılır, analiz edilir.

 

Bu araştırma müvekkil firmadan gelecek geri bildirimlerle birlikte yapılır. Çünkü tasarımı görsel olarak araştırmak çok zor olduğundan rakipler üzerinden veya farklı kriterler üzerinden araştırma yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Araştırmalar ilgili ülkelerdeki iş ortaklarımız veya online araştırma modülleriyle yapılabilmektedir.

 

Başvuru


Tasarımlar da markalar gibi tescil edildiği ülkelerde geçerli olup o ülkenin yasal koruma mevzuatı kapsamında tescil edilir ve korunular. Haliyle yurtdışında farklı bir ülkede tescil edilmemiş bir tasarımın da koruması olmayacaktır.

 

Yurtdışı tescil başvuruları ülkelerin kendi yasal uygulamaları ve uluslar arası anlaşmalar doğrultusunda ülkesel bazda ve toplu şekilde yapılabilmektedir. Yurtdışında endüstriyel tasarım tescil işlemleri aşağıdaki seçenekler dahilinde yapılabilmektedir.

 

Ulusal Bazda Tasarım Tescili
Uluslar arası Tasarım Tescili (Lahey Anlaşması)
Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk Müracaatı
Ulusal Bazda Tasarım Tescili


Ulusal tasarım tescil işlemi tasarımın tescil edilmek istendiği Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde yapılacak bireysel müracaat ile yapılmaktadır. Paris sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne taraf ülkelerde başvuru yapılarak koruma elde etmek mümkündür. Zira Paris sözleşmesi bu amaçla 20 Mart 1883 tarihinde sınırlı sayıdaki ülke tarafından imzalanmış uluslar arası bir anlaşmadır. Anlaşmanın 2.maddesi Birlik Ülkelerine Tanınan Hakları “Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.” şeklinde tarif etmektedir.

 

Bu gün itibariyle 184 ülkenin üyeliği bulunan söz konusu anlaşmaya dahil ülke vatandaşları kendi ülkelerindeki sınai mülkiyet haklarının aynını diğer ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulamak zorundadır.

 

Söz konusu başvuru şekli diğer toplu müracaat sistemlerine göre maliyetli olmasına rağmen tescil süreci açısından en hızlı yöntem olduğundan tercih edilebilmektedir.

 

 

Uluslar arası Tasarım Tescili (Lahey Anlaşması)


Tasarımların uluslar arası anlamda tesciline olanak sağlayan Lahey Anlaşması 2005 yılından itibaren Türkiye’de uygulamaya geçmiştir. Bu anlaşmaya dahil 20’den fazla ülkede toplu tasarım müracaatı yapmak mümkündür. Madrid Protokolü dahilinde yapılacak marka tescil işlemleri gibi bir veya birden fazla ülkede tasarım koruması elde edilebilmektedir. Ulusal bazda yapılacak tescil işlemlerine göre oldukça avantajlı ve ucuzdur. Lahey Anlaşmasına göre yapılacak uluslararası işlemlerdeki yetkili kuruluş WIPO'dur.Uluslararası başvuruda da Ulusal Başvuruda olduğu gibi yayın erteleme ve Rüçhan Hakkı talepleri yapılabileceği gibi, birden fazla tasarım ile çoklu başvuruda yapılabilir. Görsel anlatımlar yayın erteleme yada hemen yayın talebinde bulunmaması durumunda uluslararası tescil tarihinden 6 ay sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından Uluslararası Tasarım Bülteninde yayınlanır. Uluslararası başvuru ile koruma talep edilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması durumunda Türk Patent Enstitüsü (TPE) tescili talep edilen tasarımlara ilişkin sadece bibliyografik bilgileri (başvuru sahibi,tasarımcı,vs....) Tasarım Bülteninde yayınlar.

 

Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk Müracaatı


Topluluk Tasarım Tescili Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan birlik tasarım koruma sistemidir ve yetkili ofisi İspanya Alicante’de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi'dir. (OHIM - Office For Harmonization In The Internal Market).

 

<
Yine burada Avrupa Birliği ülkelerine toplu olarak tek bir seferde yapılacak başvuru ile koruma elde edilir ve aynı dosya içersinde (Türkiye’de olduğu gibi) birden fazla ürün başvurulabilmektedir. Koruma süresi yine 5 yıl olup yenilenmek suretiyle 25 yıla kadar korumadan yararlanmak mümkündür.

 

Topluluk müracaat sisteminin getirdiği avantajlar burada da geçerli olup herhangi bir işlem yapıldığında her ülke için ayrı ayrı başvuru gerektirmemektedir. Örneğin adres, nev’i vb. değişikliklerde tek başvuru ile tüm ülkeler için güncelleme yapılmaktadır.

 

Topluluk Tasarım Tescilinin en önemli özelliği tescilli ve tescilsiz tasarımlara sağladığı çifte koruma sistemidir. Tescilli tasarımlar başvuru tarihi ve ona bağlı resmi yayın ile sağlanan haklara sahip olurken; tescilsiz tasarımlar, tasarımın açıklanmasından itibaren üç yıllık bir süre için orijinal tasarımın kopyalarının kullanımına engel olabilmektedir. Diğer bir deyişle yenilik ve ayırt edici kriterlere sahip tescilsiz tasarımların korunma süresi, Topluluk içerisinde kamuya sunuldukları tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. Tescilli tasarımlar ise, 5 (beş) yıllık süreler için tescil edilebilmekte ve 5 (beş) yıllık dönemlerde 25 (yirmibeş) yıla kadar tescil koruması uzatılabilmektedir.

 

Takip


Yurtdışı tescil işlemleri yurtiçi işlemlere göre daha uzun sürdüğünden itina ile takip edilmesi ve raporlanması gerekir. Herhangi bir aşamada yapılacak takip ve bilgilendirme hatası geri dönüşü olmayan masraf ve kayıplara yol açabilmektedir. Asist Patent bu konuda uzman kadrosu ile hizmet vermekte ve sizler için sürecin başından sonuna kadar aktif olarak bilgilendirmektedir. Başvuru aşaması veya araştırma öncesi süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapılır ve teklif şartnamelerinde açıkça belirtilir.

 

İtiraz


İtiraz işlemleri yurtiçindeki prosedüre uygun olarak yayına itiraz ve itiraza savunma şeklinde yapılmaktadır. Benzer tasarımların tespit edilerek iptal edilebilmesi için yurtdışında da tasarımların takip edilmesi gerekir. Ürün bazında takip zor olsa da Locarna sınıflarına göre, rakip firma isimlerine göre izleme yapılabilmektedir. Bültenlerde yayınlanmasına karar verilen tasarımların yeni olmadığı ve/veya ayırtedici kriterden yoksun oldukları gerekçesi ile itiraz neticesinde iptali mümkündür.

 

Diğer taraftan yurtdışı tasarım sürecinde, yayınlanan tasarımlara karşı gelen itirazlara da savunma vermek gerekir. Haklı gerekçeli bilgi ve belgelerle yapılacak savunmalarda tescil işlemlerine kısmen veya tamamen devam edilmesi sağlanabilmektedir.

 

Yenileme


Tasarım yenileme işlemleri Paris Anlaşmasına göre ilgili ülkelerde de 5’er yıllık dönemlerde yapılmaktadır. Süresi biten tasarım dosyaları için önceden bilgilendirme yapılarak eğer tasarım tescili ülkesel yapılmış ise her ülkede, topluluk kapsamında yapıldıysa tek bir yenileme işlemi ile tasarımın koruması uzatılır.

 

Diğer İşlemler


Tasarımlar yine yurtiçindeki işlemlere paralel olarak tescil aşamasında veya tescil edildikten sonra aşağıdaki işlemler kapsamında değişikliğe tabi tutulabilir.

 

Devir
Lisans
Nev’i Değişikliği
Unvan Değişikliği
Adres Değişikliği
Veraset ve İntikal
Şirket Birleşmesi

 

Tescil Süreçleri


Tescil süreci ülke bazında yapıldığında takribi 1 yıl, Madrid protokolü kapsamında yapıldığında takribi 18 ay ve OHIM kapsamında yapıldığında ise takribi 1,5 yıl sürmektedir.

 


Tescil Maliyetleri


Tescil maliyetleri yukarıda bahsedilen tescil seçeneklerine göre farklılık göstermektedir. Bu konuda teklif almak için online işlemler modülünü kullanabileceğiniz gibi danışmanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz.

 

Gerekli Evraklar
Tasarım tescil başvurusu ve diğer değişiklik işlemleri için gerekli olan evraklar konusunda danışmanlarımızdan veya yurtdışı uzmanlarımızdan detay bilgi isteyiniz. 

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA