Sık Sorulan Sorular

Yurtiçi Marka Tescil İşlemleri


Marka Nedir?


Marka, bir işletmenin maddi ve manevi değerlerini temsil eden ayırt edici bir işarettir. Sadece ürün ve hizmetlerin değil aynı zamanda işletmenin tümüyle dışa açılan imajını yansıtmaktadır. Bu anlamda “tüketicinin zihninde işletme ile ilgili oluşan genel algı ve aynı zamanda zihinsel değerler bütünüdür” diye ifade edilebilir.

 

 

Tarihimizde tescil konusunda yapılan ilk yasal düzenlemelerden olan 1871 tarihli “Fabrika Mamulatiyle Eşyai Ticariyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname” yani marka tescili kanununda yer alan marka tarifi ise şu şekildedir:

 

Madde-1  Mamulat ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımnında satanların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek için ol şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve mahfaza ve saire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damga alameti farika ad ve itibar olunur.

 

Diğer taraftan başka bir ifadeyle “Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır.” Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

 

Marka Tescili Nedir ? Marka Tescili Ne işe Yarar ?  Marka tescili  Niçin Gereklidir?


Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahip işarettir. Haliyle bu işaretin yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenerek belgelendirilmesi gerekir.

 

Marka tescil sistemi, her işletmenin veya gerçek kişinin ilk olarak düşünerek oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlara bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka belgesi verilir. Marka Tescil Belgesi, markasını ilk olarak kullanmaya başlayana verilen sahiplik belgesi olup bundan sonraki kullanımlarında hukuki anlamda bir koruma sağlayacağı gibi farklı kişi veya kuruluşların kullanmasını da engelleme hakkı vermektedir.

 

Tescilli markanın tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantajları vardır. Türk Patent Enstitüsü' nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüğünden, koruma altına alınmamış markalar, gerçek hak sahibi tarafından tanıtılmaya ve kullanılmaya başlandığında, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda asıl hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir.

 

Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine yada maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır. Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da TİCARET ÜNVANLARI dır.

 

Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı olmadan kullanılan markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Ünvanında kullanan yada kullanmayan başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.

 

Bu durum bazı hallerde, önce hareket ederek markayı tescil ettirmiş olan tarafın yasal yollara müracaatı sonucu mahkeme tarafından Ticaret Ünvanının değiştirilmesine karar verilmesi ile sonuçlanabilmektedir.

 

Markamın tescilli olup olmadığını başvuru yapmadan önce öğrenebilir miyim?

Markamı tescili nasıl yapılır ?


Marka araştırma işlemlerinizi Asist Patent online işlemler bölümünden yapabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili olarak sitemizden online form doldurarak bize gönderebilir veya danışmanlarımızla irtibata gereçerek ücretsiz araştırma talep edebilirsiniz.

 

Marka tescilinin fiyatı ne kadardır ? 


Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak online işlemler bölümünden online teklif alabilirsiniz.

 

Marka tescil ettirildikten sonra her yıl ücret ödenir mi?


Tescilli markanın koruma süresi tescil tarihinden itibaren On (10) yıldır. Her yıl için bir ücret ödenmez. Marka tescilinin onuncu yılında markanın yenilenmesi gerekir ve bir yenileme ücreti ödenir. Her on yıllık dönemlerde de, yenileme ücreti ödenerek, yenileme yapılabilir.

 

Tescil edilen markanın koruma kapsamı nedir ve kaç yıl geçerlidir?


Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir markanın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir. Markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10’ar yıllık periyotlarla yenilenmek kaydıyla sınırsız koruma elde etmek mümkündür.

 

Marka kullanımı zorunlu mudur?


Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

 

Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?


Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.


a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı

 

Rüçhan hakkı nedir?


Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye'de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye'de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

 

 Register , Trade mark , Copyright kelimelerinin anlamı nedir ? ®, ©, ™ kısaltmalarının anlamı nedir ve nerede kullanılır?


Bu işaretler markaların tescilli olduğunu, koruma altında olduğunu ifade etmek için kullanılır. ® işareti uluslar arası anlamda “registered” (tescilli) kelimesinin kısaltması olarak kullanılır ve genellikle markaların sağ üst köşesine yazılır.

 

Markanın tescilli olduğunu ifade ettiği için tescil işlemleri bittikten sonra kullanılması tavsiye edilir , aksi halde başvurusu yapılan markalar veya tescil edilmemiş markalar için kullanılması halkı yanıltıcı içerikte olacağından cezai müeyyideyi gerektirir.

 

TM işareti ingilizce Trade Mark (Ticari Marka) anlamına gelmektedir. Ticaret ve marka kelimelerini içerir. Genelde 1 ila 34.sınıflarda tescil edilmiş olan ticari markalarda kullanılır.

 

SM ibaresi ise pek yaygın olmamasına rağmen Service Mark (Hizmet markası) olarak kullanılmaktadır.

 

Müseccel marka, yine tescilli marka anlamına gelmektedir.

 

Sözkonusu işaretlerin kullanılmasına ilişkin kanuni zorunluluk yoktur ancak 556 Sayılı KHK’nin 61/A.maddesinde “…marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar…” hakkında hapis ve para cezası uygulanır şeklinde bir hüküm mevcuttur.

 

© işareti ise yine uluslar arası anlamda eserlerin korumasını ifade etmek için yapıtların üzerinde, internet sitelerinde, kitaplar vb yayınlarda kullanılan Copyright yani kopyalama hakkı anlamında kelimedir.

 

Ticaret unvanı tescil edilmeli gibi bir zorunluluk var mıdır?


Ticaret Unvanı Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tescil edilmekte ve korunmaktadır. Dolayısıyla marka olarak tescil edilmesine gerek yoktur. Ticaret Unvanı marka olarak kullanılması ve korumasının da sağlanması istenilirse tescil yaptırılabilir.

 

Üç boyutlu markalar, ses markaları, koku markaları ve sloganlar tescil ediliyor mu?


556 sayılı yasal düzenlemede marka tanımına göre malların ve ambalajlarının dış görünüşleri marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında yer almaktadır. Markanın en önemli unsuru olan ayırt edicilik kriterini taşıdıkları sürece, malların veya ambalajlarının dış görüntüleri üç boyutlu marka olarak tescil edilebilmektedir.

 

Koku markaları henüz ülkemizde tescil edilememektedir. 556 sayılı KHK’nin marka tanımına uymamaktadır. Zira ilgili tanımda çizimle görüntülenebilme kriteri mevcuttur. Fakat kokuların çizimle görüntülenebilmesi mümkün görünmüyor.

 

Sloganlar da aynen markalar gibi tescil edilebilmektedir. Ancak anlamca genel ibare içeren ve marka vasfı taşımayacak markaların tescilini ana marka ile birlikte yapmaktayız.

 

Lisans (markanın kullanım hakkı) verdiğimiz zaman aynı markayı bizde kullanabilir miyiz?
Marka sahibi ile marka kullanım hakkı verilen kişi arasında yapılan anlaşmanın koşulları “inhisari olmayan” yani kullanım hakkının üçüncü kişilere verilmesini engellemeyen lisans olarak hazırlandıysa, marka sahibi de söz konusu markayı kendisi de kullanabilir. Ancak inhisari lisans sözleşmesi yapıldıysa markanın kullanım hakkını da vermiş olursunuz.

 

Bir markanın TANINMIŞ MARKA olarak değerlendirilmesi için geçerli olan ölçütler (kriterler) nelerdir?


Markanın tarihçesi,
Markanın yurt içi ve yurt dışı tescilleri,
Markanın üzerinde kullanıldığı mal / hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı,
Markaya ilişkin promosyon çalışmaları (promosyonun süresi, harcanan para, yayıldığı coğrafi alan
Markanın tanıtım faaliyetleri,
Marka taklidi nedeniyle açılan haksız rekabet davaları,
Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırması,
Marka sahibi firmaya ilişkin özellikler,
Markayı taşıyan ürüne ve marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belge ve ödüller,
Marka bir satışa konu olmuşsa markanın parasal değeri,
Marka tescilindeki mal veya hizmet kapsamının genişliği,
Markanın üçüncü kişilerce taklit edilip edilmediği,
Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, bu durumun tanınmış marka sahibini zarara uğratması.

 

Marka İzleme nedir?


Marka izleme markaların Türk Patent Enstitüsünün yayınladığı bültenlerde takip edilerek raporlanmasıdır. Detay bilgi için sitemizden Marka İzleme işlemlerine ulaşabilir veya danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Marka tescil edildikten sonra herhangi bir işlem yapmama gerek var mı?


Marka tescil edildikten sonra herhangi bir değilik olmadı ise işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak firmanın adresi, unvanı, nev’i, sahibi değişmiş olduğunda bunun Türk patent Enstitüsü kayıtlarına yansıtılması için başvuru yapılarak sicile işlenmesi gerekir.

 

Marka üzerinde logo, sınıf değişiklikleri yapılamaz. Bu gibi durumlarda tekrar başvuru yaparak belge almak gerekir. Konuyla ilgili danışmanlarımızdan detay bilgi alınız.

 

Yurtdışı Marka İşlemleri


Yurtdışı marka tescili niçin gereklidir?


Markalar tescil edildiği ülkelerde geçerli olduğundan her ülkede tescil ile koruma altına alınması gerekir. Yurtiçindeki marka tescilinin yasal korumasından aynı şekilde yurtdışındahi herhangi bir ülkede yararlanmak için ilgili ülke patent ofisine başvuru yapılarak tescil süreci başlatılmalıdır.

 

Yurtdışı marka tescili nasıl yapılır?


Tüm dünya ülkeleri için toplu tescil sistemi yoktur. Bu yüzden ya ülkesel ya da yurtdışı anlaşmalar kapsamında kısmen toplu müracaat yapılabilir.

Yurtdışı tescil işlemi birkaç şekilde yapılabilmektedir.

a) Ulusal bazda başvuru
b) Uluslar arası toplu müracaat (Madrid Protokolü)
c) Uluslar arası toplu müracaat (Avrupa Birliği ülkeleri için - CTM)
d) OAPI (Afrika Birliği ülkeleri)


Yurtdışı marka tescil süreçleri nedir?


Yurtdışı marka tescil süreçleri ülkelere göre farlılık göstermekle birlikte Madrid Protokolü kapsamında yapılacak başvurular ilgili ülkelerce en fazla 18 ay için sonuçlandırılmak zorundadır. Genel olarak süreçlerin 12-24 ay arasında olduğunu söyleyebiliriz.

 

Yurtdışı marka koruma süresi ne kadar?


Markaların yurtdışında da koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Yenilenmesi kaydıyla süresiz olarak koruması uzatılabilir.

 

Yurtdışında farklı bir ülkede tescilli bir markayı yurtiçinde tescil alabilir miyim? Veya tam tersi geçerli olur mu?


Markalar ülke bazında koruma altına alındığı için ilgili ülke sınırları içersinde geçerlidir. Haliyle bir ülkede tescil olup farklı ülkede tescilli olmayan bir marka, tescilli olmayan ülkede başvurulabilir. Ancak ilgili haksahibi firmalar markanın eskiden beri kullanıldığı, dünyada veya ilgili ülkede tanınmış olduklarını ispatlayarak itiraz edip iptal ettirebilirler. Akabinde herhangi bir zarar verilmiş ise tazmin edilmesi yoluna gidilebilir.

 

Madrid Sistemi Nedir?


Madrid sistemi denilen sistem Türkiye’nin de taraf olduğu ve 1999 yılında uygulamaya alınan madrid protokolü kapsamında birden fazla ülkede aynı anda başvuru sistemidir. Bu protokole üye 80’den fazla ülkede tek bir sefer başvuru mümkün olduğu gibi sınıfları sabitleyerek aynı içerikte dağıtım yapmak mümkündür. Birlik dahilinde başvuru yapılırken bir veya birden fazla ülke seçimi yapılabilir.

 

Maliyet avantajı olan sistemde başvuru yapabilmek için markanın orjin ülkede başvurulmuş veya tescil edilmiş olması gerekir.

 

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak bir uluslararası başvurunun ücreti nedir?
Protokol kapsamında başvuru yaparken WIPO, TPE ve Asist Patent olmak üzere 3 farklı ödeme yapılır. WIPO’ya ödenecek olan ücret ilgili ülkelerin ve WIPO’ nun aldığı hizmet bedeli, Türk Patent Enstitüsüne ödenecek ücret harç, Asist Patent’e ödenecek ücret ise hizmet bedelidir.

 

Başvuru yapılmak istenilen ülkelere ve sayısına göre ücretler değişmektedir. Detay hakkında online işlemler bölümünden veya danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Uluslar arası marka tescil işlemleri için devlet destekleri var mıdır?


Konuyla ilgili olarak Dış Ticaret Müşteşarlığı ve KOSGEB’in destekleri mevcuttur. Marka tescil ve marka oluşturma kapsamında bu desteklerden yararlanmak mümkündür.

 

Ülkesel bazda başvuru ücretleri ne kadardır?


Ülkesel bazda başvuru ücretleri tescil edilecek ülkeye göre değişmektedir. Konuyla ilgili olarak online işlemler bölümünden bilgi alabileceğiniz gibi danışmanlarımıza da danışabilirsiniz.

 

İlgili ülkede tescil edilen markanın takip edilmesi gerekir mi?


Markanın yurtdışında tescil edilmesi ile birlikte koruması, yurtiçindeki gibi elde edilmiş olur. Ancak yine yurtiçinde olduğu gibi benzer markaların bültenlerden takip edilmesi ve gerektiğinde itiraz ile iptal edilmesi gerekir. Bu konuda Asist Patent işortaklarıyla birlikte taleplere göre detaylı hizmet sunmaktadır.

 

Topluluk Markası yani Avrupa Birliği için alınan tescil (CTM) kapsamında korunan markanın birlik üyesi ülkelerin genişlemesi durumu nasıl olacaktır? Eklenen her ülkeye ayrıca başvuru gerekir mi?

 

Bu kapsamda alınan marka birlik dahili ülkelerde geçerliği olduğundan birliğin genişlemesi ile birlikte ilgili ülkelerde de res’en koruma elde edilmiş olacaktır. Eklenen ülkede aynı markanın olması halinde tescilli haklar saklı kalmak kaydıyla uyuşmazlıklar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.


Daha fazla bilgi için online işlemler bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz.

 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA