Marka Tescili

Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahip işarettir. Haliyle bu işaretin yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenerek belgelendirilmesi gerekir.
 
 
Marka tescil sistemi, her işletmenin veya gerçek kişinin ilk olarak düşünerek oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlara bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka tescil belgesi verilir. Marka Tescil Belgesi, markasını ilk olarak kullanmaya başlayana verilen sahiplik belgesi olup bundan sonraki kullanımlarında hukuki anlamda bir koruma sağlayacağı gibi farklı kişi veya kuruluşların kullanmasını da engelleme hakkı vermektedir.
 
Asist Patent,  marka tescil alanında dünya üzerinde tüm marka tescil alt yapısına sahip tek marka tescil firmasıdır.
 
 
Marka Tescili Neden Gereklidir ?
 
 
Tescilli markanın tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantajları vardır. Türk Patent Enstitüsü' nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüğünden, koruma altına alınmamış markalar, gerçek haksahibi tarafından tanıtılmaya ve kullanılmaya başlandığında, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda asıl haksahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir.
Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine yada maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır. Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da TİCARET ÜNVANLARI’dır.
 
 
Ticaret ünvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, Ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde Ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı olmadan kullanılan markalar, zaman içinde aynı yada benzer ibareyi Ticaret Ünvanında kullanan yada kullanmayan başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.
Bu durum bazı hallerde, önce hareket ederek markayı tescil ettirmiş olan tarafın yasal yollara müracaatı sonucu mahkeme tarafından Ticaret Ünvanının değiştirilmesine karar verilmesi ile sonuçlanabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
Marka Çeşitleri;
 
Ticaret markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.
 
Hizmet markaları
 
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Hizmet üreten işletmelerin, hizmet veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. 35 ila 45 arasında yer alan sınıflarda tescil edilmiş markalar bu kapsamda değerlendirilir.
 
Garanti markaları
 
Garanti markası, markasahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır. 
Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
 
Garanti Markası Konusunda Hukuki Danışmanlık:
 

1. Garanti Markası Tescil Süreç Danışmanlığı:

 

Garanti Markası Teknik Yönetmeliğinin hazırlanması için gerekli bilgiler için fikrin oluşturulması, uzman kişi, kurumlarla bağlantı kurularak, esas alınacak dokümanların hazırlanması ve tescil alıncaya kadar verilecek süreç danışmanlığı.

 

2.Tescilli Bir Garanti Markasının: Denetim Sürecinin Yapılandırılması Danışmanlığı

 

•      Tescilli Bir Garanti Markası İşaretin Denetimi İçin;

•      556 Sayılı KHK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde garanti markasının tescil edilmesinden bugüne kadar yürütülen çalışmaların hukuki analizi

•      Denetim esaslarına uygun denetim sürecini ve denetim kurullarını Oluşturma

•      Uygulama Yönergesini Oluşturma

•      Gizlilik Sözleşmesini Oluşturma,

•      Firmalarla yapılacak sözleşmeleri Oluşturma

•      Yasaya aykırı kullanımlar halinde uygulanacak yaptırımlar için gerekli hukuki destek.

•      İhtiyaç tespit edilerek yukarıdaki modüllerden seçim yapılarak ya da kişi ya da kuruma özgü ihtiyaçlar çerçevesinde uzman hukukçularla hukuki hizmet verilmektedir.

3. Garanti Markası Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Uygulamasına Yönelik Hukuk Takip Danışmanlığı

 

      4. Tescilli Garanti Markasının Korunmasına Yönelik Avukatlık Hizmeti.

 

                 GARANTİ MARKASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 

1.Tanım ve Dayanak

 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. maddelerinde zikredilmiş olan garanti markası 54 vd. maddelerinde tanımlanmıştır. Buna görü garanti markası;  marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

 

Garanti markası, markanın garanti fonksiyonundan ayrı olarak bir malın yada hizmetin özelliklerini tüketiciye bildirmeye yarayan ve TPE tarafından garanti markası olarak tescil edilen ve marka sahibinin denetimi altında kullanılan bir markadır.

 

Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisadi olarak bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

 

2.Garanti Markasının Devri ve Lisans Verilmesi

 

Garanti markası devir edilebilir, lisans verilebilir (KHK m.60) Bunun için marka siciline tescil gerekir.

 

3.Garanti Markası Teknik Yönetmeliği (Şartnamesi)

 

Garanti markasının bir teknik yönetmeliği olmalıdır. Teknik yönetmelik, 556 sayılı KHK’nın 56 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre bir garanti markasının tescili için başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi zorunludur.

Garanti markası teknik yönetmeliği markanın garanti edilen mal veya hizmetlerinin ortak  özellikleri hakkında hükümler içerir ve markanın kullanılmasının kontrolünün yapılma şekillerini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları öngörür.

 

Garanti markasının teknik şartnamesi, kamu düzenine, genel ahlaka ve 556 sayılı KHK’ye uygun olması gerekir. Aykırı olan teknik şartnamede aykırılıklar, Marka sahibine bildirilir.  Bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikler yapılmaz ise, garanti markası tescil talebi reddedilir. Teknik Yönetmelikte değişiklik yapılabilir. Teknik yönetmelikte yapılacak değişiklikler TPE  tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.

 

Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım halinde,  marka sahibi, garanti markasının belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına göz yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, marka, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptal edilir (KHK m.59).

 

4.Garanti Markası Teknik Şartnamesinde Bulunması Gerekli Unsurlar Şunlardır:

 

 1. Garanti markasının adı
 2. Başvuru sahibi
 3. Amaç
 4. Kapsam
 5. Dayanak
 6. Tanımlar
 7. Sistemin Özellikleri
 8. Markanın Kullanılacağı Mal ve Hizmetler
 9. Markanın Kullanım Usulleri
 10. Markayı Kullanmaya Hak Kazanma Koşulları
 11. Kullanım Süresi
 12. Kullanım Şekli
 13. Denetim Şekli ve Sıklığı
 14. Teknik Şartnameye Aykırı Kullanım Halinde Uygulanacak Yaptırım

 

Garanti Markası Teknik Şartnamesinin TPE’ye başvuru aşamasında hazır olması ve Noterce onaylanmış olması gereklidir (KHK Yönetmeliği m.12/g).

 

 
Ortak Markalar
 
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. 
Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
Ortak markaya örnek olarak, Serbest Mali Müşavirler Odasına ait logo gösterilebilir.
 
Ses Markası
 
İşitildiği zaman, belirli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran sesli işaretlere, ses markası denilmektedir. Herhangi bir radyo veya televizyon programının başladığını veya bittiğini belirten cıngıl müzikleri veya bir işletmenin malını anımsatmak üzere bir hoparlörden yansıyan melodi, ses markasına örnek gösterilebilir. Eurovision, Aygaz, Milangaz, İpragaz tanıtım cıngılları ses markalarıdır. 
Ses markasını tescil eden ülkeler, marka olarak kullanılan melodinin noktalarını tescil etmektedirler. Ancak bu uygulama dünyada henüz yaygınlaşmamıştır. Ülkemizde bu tür markalar tescil edilebilmektedir.
 
Koku Markası
 
Bir işletme tarafından üretilen malı, diğer işletmeler tarafından üretilen mallardan kokusal olarak ayıran işarete, koku markası denilmektedir. Koku markaları, koklandığı zaman, malın üreticisini anımsatmaktadır. Örnek olarak, kozmetik firmalarınca üretilen parfümler verilebilir. 556 sayılı KHK' nın 5' inci maddesinde marka; çizimle görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle ülkemizde, ses ve koku markaları, Marka Hukukuna göre tescil edilememektedir. Ancak bu markalar Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin genel hükümleri ile korunmaktadır. 
Koku markalarını tescil eden ülkelerde, kokuyu veren kimyasal bileşimin formülü, marka olarak tescil edilmektedir.
 • Asos Tarım
 • Deren Koray eğitim
 • Markalimo
 • nika koffie
 • Orion ilaç
 • Sentez fuarcılık
 • anneysen.com
 • mustafa denizli
 • aler elektronik
 • doowon
 • auto grup
 • termoform granül
 • offi palme
 • british ambulance
 • hager werken
 • vakıfbank emeklilik
 • podim polisaj
 • startsayfa
 • hürmet çikolata
 • komten
 • metin ilaç
 • hotel çelik palas
 • bağlanbize.com
 • figabara
 • özmen un
 • maxisepet
 • opmar optik
 • paymentwall
 • sezer tarım
 • hidropar bursa
 • btl makina
 • mutti
 • nette
 • dürümcü baba
 • batu lojistik
 • Vakıf Emeklilik
 • dj mert hakan
 • number one fm
 • Önal yem
 • ido tatlıses
 • Bargello
 • S.O.S Ambulans
 • any tekstil
 • dürümcü baba
 • Retro güvenlik
 • kyk
 • ag havacılık
 • döysaair
 • ENGİN GRUP
 • gönlüferah
 • BRP KİMYA
 • BURCU GIDA